شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

لایروبی اسکله های بنادر آبادان ،چوئبده و اروندکنار

مناقصه

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

امورحقوقی و قراردادها

 

 

 

  ((آگهی مناقصه))

مناقصه شماره :  3221/ص15 

مدیریت بنادر ودریانوردی آبادان

- موضوع مناقصه : لایروبی اسکله های بنادر آبادان،  چوئبده و اروندکنار

-محل،مهلت ونحوه دریافت اسناد: خرید اسنادمناقصه  از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ   29/7/1391 با مراجعه به امورحقوقی و قراردادهای  مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان ،با  ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریز وجه به شماره حساب  2176452209006   نزد بانک ملی به مبلغ 000/100ریال ، امکان پذیر است . وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود . ضمناً دریافت اسناد از سایت (iets.mporg.ir)نیز بصورت رایگان امکان پذیر است .

- محل و مهلت تسلیم پاکت پیشنهادها : مناقصه گران باید پاکت پیشنهادها را  حداکثر تا ساعت  15 روز یکشنبه مورخه 14/8/91   به دبیرخانه مرکزی دستگاه مناقصه گزار تسلیم و رسید دریافت نمایند.

- محل و زمان بازگشایی پاکت پیشنهادها : پیشنهادهای مناقصه گران راس ساعت    10صبح   روز دوشنبه  مورخه   15/8/1391 در محل مدیریت  بنادر و دریانوردی آبادان بازگشایی خواهد شد.

- سپرده شرکت در مناقصه: مناقصه گران باید ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات به مبلغ (150،000،000 ریال /صدوپنجاه میلیون ریال) یا اصل فیش واریز وجه مبلغ مذکور به حساب سپرده بندر آبادان به شماره      2176452208008 نزد بانک ملی ایران ارائه نمایند.

- مدت اعتبارپیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها حداقل باید  90 روز باشد.

- آدرس دستگاه مناقصه گزار: آبادان_انتهای خیابان شهید منتظری – مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان                            تلفن2244900 دورنویس14و2242013   پست الکترونیک(abadanport.pmo.ir) 

 

- توضیحات:

- جلسه پرسش و پاسخ مناقصه راس ساعت 10   صبح  روز   دوشنبه   مورخه 8/8/1391   درمحل بندر آبادان برگزار خواهد شد.

 

 

                                                                                                                      

                                                                                 مدیریت  بنادر و دریانوردی آبادان

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

لایروبی اسکله های بنادر آبادان ،چوئبده و اروندکنار

مناقصه

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

جاری

۲۹ مهر ۱۳۹۱ ۱۰:۲۹

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

امورحقوقی و قراردادها

 

 

 

  ((آگهی مناقصه))

مناقصه شماره :  3221/ص15 

مدیریت بنادر ودریانوردی آبادان

- موضوع مناقصه : لایروبی اسکله های بنادر آبادان،  چوئبده و اروندکنار

-محل،مهلت ونحوه دریافت اسناد: خرید اسنادمناقصه  از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ   29/7/1391 با مراجعه به امورحقوقی و قراردادهای  مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان ،با  ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریز وجه به شماره حساب  2176452209006   نزد بانک ملی به مبلغ 000/100ریال ، امکان پذیر است . وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود . ضمناً دریافت اسناد از سایت (iets.mporg.ir)نیز بصورت رایگان امکان پذیر است .

- محل و مهلت تسلیم پاکت پیشنهادها : مناقصه گران باید پاکت پیشنهادها را  حداکثر تا ساعت  15 روز یکشنبه مورخه 14/8/91   به دبیرخانه مرکزی دستگاه مناقصه گزار تسلیم و رسید دریافت نمایند.

- محل و زمان بازگشایی پاکت پیشنهادها : پیشنهادهای مناقصه گران راس ساعت    10صبح   روز دوشنبه  مورخه   15/8/1391 در محل مدیریت  بنادر و دریانوردی آبادان بازگشایی خواهد شد.

- سپرده شرکت در مناقصه: مناقصه گران باید ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات به مبلغ (150،000،000 ریال /صدوپنجاه میلیون ریال) یا اصل فیش واریز وجه مبلغ مذکور به حساب سپرده بندر آبادان به شماره      2176452208008 نزد بانک ملی ایران ارائه نمایند.

- مدت اعتبارپیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها حداقل باید  90 روز باشد.

- آدرس دستگاه مناقصه گزار: آبادان_انتهای خیابان شهید منتظری – مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان                            تلفن2244900 دورنویس14و2242013   پست الکترونیک(abadanport.pmo.ir) 

 

- توضیحات:

- جلسه پرسش و پاسخ مناقصه راس ساعت 10   صبح  روز   دوشنبه   مورخه 8/8/1391   درمحل بندر آبادان برگزار خواهد شد.

 

 

                                                                                                                      

                                                                                 مدیریت  بنادر و دریانوردی آبادان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.