پنج شنبه ۲۷ اَمرداد ۱۴۰۱

پرو‍ژه تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات برقی، مکانیکی و مخابراتی اماکن و محوطه های بنادر آبادان

مناقصه

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بنادر و دریانوردی آبادان

نام سازمان مناقصه گزار : سازمان بنادرودریانوردی اداره کل بنادرودریانوردی استان خوزستان اداره بنادرودریانوردی آبادان

شرح مختصرموضوع مناقصه ( مشتمل برنوع وتعدادکالایا خدمات ، مدت ومحل انجام کاریا تحویل ) :
تعمیر و نگهداری ابنیه ،تأسیسات برقی مخابراتی .

مهلت خریداسناد : آخرین مهلت خریداسناد روزسه شنبه مورخ 19/3/88

محل خریدحضوری اسناد : استان خوزستان شهرستان آبادان خیابان شهید محمدمنتظری- اداره بنادرو دریانوردی آبادان دفتر حقوقی و امور قراردادها

قیمت اسنادونحوه واریزوجه : واریزمبلغ 000،100 ریال به حساب درآمدبندرسیبا به شماره 2176452209006نزد بانک ملی ایران

مهلت ومحل دریافت پیشنهاد :
آخرین مهلت تکمیل وتحویل پاکات مناقصه ساعت 15روزیکشنبه مورخ 30/03/88 
محل دریافت پیشنهادات : دبیرخانه مرکزی اداره بنادرودریانوردی آبادان                                            
تلفن تماس :7-2228916-0631     فاکس : 2230458-0631

میزان سپرده شرکت درمناقصه  : هفتادو هفت میلیون ریال

میزان تضمین حسن انجام کار : 10% صورت وضعیت هر ماه
میزان تضمین حسن اجرای قرارداد :5%مبلغ قرارداد

جلسه پرسش وپاسخ: ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 25/3/88 درمحل دفترحقوقی وامورقراردادها

 

ساعت ، روزومحل تشکیل جلسة کمیسیون مناقصه:  . .ساعت 14 روزیکشنبه مورخ 31/03/88 دفترمدیریت


فایلهای ضمیمه :
 ضمیمه 1
ضمیمه 2
ضمیمه 3
ضمیمه 4
ضمیمه 5


با رعایت صرفه و صلاح شرکت احسان خرمشهر برنده اعلام می گردد.