شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

ارائه خدمات نگهداری و توسعه فضای سبز ،تنظیفات اماکن و محوطه های بنادر آبادان ،چوئبده و اروندکنارئ

مناقصه

ص15/ 4455

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان

  ((آگهی مناقصه))

 مناقصه شماره :  /4455/ص15/ 90  نوبت اول     

مدیریت بنادر ودریانوردی آبادان
- موضوع مناقصه : ارائه خدمات ،نگهداری و توسعه  فضای سبز، تنظیفات اماکن ومحوطه های بنادرآبادان، چوئبده واروندکنار
-محل،مهلت ونحوه دریافت اسناد:  از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 90/10/28  با مراجعه به امورحقوقی و قراردادهای  مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان و  ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریز وجه به شماره حساب  2176452209006   نزد بانک ملی به مبلغ 50،000 ریال ، امکان پذیر است .وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود . ضمناً دریافت اسناد از سایت (iets.mporg.ir)نیز بصورت رایگان امکان پذیر است .
- محل و مهلت تسلیم پاکت پیشنهادها : مناقصه گران باید پاکت پیشنهادها را تا ساعت 30/15 روز  شنبه  
  مورخه 8/11/1390 به دبیرخانه مرکزی دستگاه مناقصه گزار تسلیم و رسید دریافت نمایند.
- محل و زمان بازگشایی پاکت پیشنهادها : پیشنهادهای مناقصه گران راس ساعت 9 روز یکشنبه                     مورخه 9/11/1390 در  محل مدیریت  بنادر و دریانوردی آبادان بازگشایی خواهد شد.
- سپرده شرکت در مناقصه: مناقصه گران باید ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات به مبلغ  000/000/210 ( دویست وده میلیون ریال) یا اصل فیش واریز وجه مبلغ مذکور به حساب سپرده بندر آبادان به شماره      2176452208008 نزد بانک ملی ایران ارائه نمایند.
- مدت اعتبارپیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها حداقل باید  90 روز باشد.

- آدرس دستگاه مناقصه گزار:   آبادان_خیابان امام (ره) –خیابان بندر  – مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان   تلفن 7 - 2242043  دورنویس  4 -  2242013 / 0631  

- توضیحات:
جلسه پرسش و پاسخ مناقصه راس ساعت ده صبح  روز شنبه  مورخه  90/11/1 درمحل بندر آبادان برگزار خواهد شد.

-شرایط مناقصه گران ؛دارابودن گواهی احراز صلاحیت الزامی است.   

دریافت آگهی مناقصه
متن قرارداد مناقصه
برنامه زمانبندی

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

ارائه خدمات نگهداری و توسعه فضای سبز ،تنظیفات اماکن و محوطه های بنادر آبادان ،چوئبده و اروندکنارئ

مناقصه

ص15/ 4455

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

جاری

۲۸ دی ۱۳۹۰ ۰۰:۰۰

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان

  ((آگهی مناقصه))

 مناقصه شماره :  /4455/ص15/ 90  نوبت اول     

مدیریت بنادر ودریانوردی آبادان
- موضوع مناقصه : ارائه خدمات ،نگهداری و توسعه  فضای سبز، تنظیفات اماکن ومحوطه های بنادرآبادان، چوئبده واروندکنار
-محل،مهلت ونحوه دریافت اسناد:  از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 90/10/28  با مراجعه به امورحقوقی و قراردادهای  مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان و  ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریز وجه به شماره حساب  2176452209006   نزد بانک ملی به مبلغ 50،000 ریال ، امکان پذیر است .وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود . ضمناً دریافت اسناد از سایت (iets.mporg.ir)نیز بصورت رایگان امکان پذیر است .
- محل و مهلت تسلیم پاکت پیشنهادها : مناقصه گران باید پاکت پیشنهادها را تا ساعت 30/15 روز  شنبه  
  مورخه 8/11/1390 به دبیرخانه مرکزی دستگاه مناقصه گزار تسلیم و رسید دریافت نمایند.
- محل و زمان بازگشایی پاکت پیشنهادها : پیشنهادهای مناقصه گران راس ساعت 9 روز یکشنبه                     مورخه 9/11/1390 در  محل مدیریت  بنادر و دریانوردی آبادان بازگشایی خواهد شد.
- سپرده شرکت در مناقصه: مناقصه گران باید ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات به مبلغ  000/000/210 ( دویست وده میلیون ریال) یا اصل فیش واریز وجه مبلغ مذکور به حساب سپرده بندر آبادان به شماره      2176452208008 نزد بانک ملی ایران ارائه نمایند.
- مدت اعتبارپیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها حداقل باید  90 روز باشد.

- آدرس دستگاه مناقصه گزار:   آبادان_خیابان امام (ره) –خیابان بندر  – مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان   تلفن 7 - 2242043  دورنویس  4 -  2242013 / 0631  

- توضیحات:
جلسه پرسش و پاسخ مناقصه راس ساعت ده صبح  روز شنبه  مورخه  90/11/1 درمحل بندر آبادان برگزار خواهد شد.

-شرایط مناقصه گران ؛دارابودن گواهی احراز صلاحیت الزامی است.   

دریافت آگهی مناقصه
متن قرارداد مناقصه
برنامه زمانبندی
اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.