سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

احداث ساختمان مهمانسرای بندر آبادان

مناقصه

3552

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

مدیریت بنادر ودریانوردی آبادان

آرم اداره بندر سبز  

مناقصه شماره : 3552/ص15  نوبت اول     
مدیریت بنادر ودریانوردی آبادان

- موضوع مناقصه : احداث ساختمان مهمانسرای بندر آبادان
-محل،مهلت ونحوه دریافت اسناد:  از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه  تاریخ 22/8/1390 با مراجعه به امورحقوقی و قراردادهای  مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان ویادفتر شرکت مهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس با  ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریز وجه به شماره حساب  2176452209006   نزد بانک ملی به مبلغ 000/50 ریال ، امکان پذیر است .وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود . ضمناً دریافت اسناد از سایت (iets.mporg.ir)نیز بصورت رایگان امکان پذیر است .
- محل و مهلت تسلیم پاکت پیشنهادها : مناقصه گران باید پاکت پیشنهادها را تا ساعت 30/11 روز  پنجشنبه
  مورخه 3/9/1390 به دبیرخانه مرکزی دستگاه مناقصه گزار تسلیم و رسید دریافت نمایند.
- محل و زمان بازگشایی پاکت پیشنهادها : پیشنهادهای مناقصه گران راس ساعت 9 روز شنبه مورخه 5/9/1390 در  محل مدیریت  بنادر و دریانوردی آبادان بازگشایی خواهد شد.
- سپرده شرکت در مناقصه: مناقصه گران باید ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات به مبلغ 35،000،000 (سی و پنج میلیون ریال) یا اصل فیش واریز وجه مبلغ مذکور به حساب سپرده بندر آبادان به شماره      2176452208008 نزد بانک ملی ایران ارائه نمایند.
- مدت اعتبارپیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها حداقل باید  90 روز باشد.
- آدرس دستگاه مناقصه گزار: آبادان_انتهای خیابان شهید منتظری – مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان
تلفن7الی2242043  دورنویس14و2242013   پست الکترونیک(abadanport.pmo.ir) 
-  نشانی شرکت مشاورین تدبیر ساحل پارس : تهران – میدان صادقیه – بلوار فردوس- بین چهارراه مالکی ورامین – پلاک 239- مجتمع آبشار – طبقه دوم – واحد b2 - تلفن 90 الی 44049288 – دورنما  44041068 
- توضیحات:
- جلسه پرسش و پاسخ مناقصه راس ساعت ده صبح  روز شنبه مورخه 28/8/1390درمحل بندر آبادان برگزار خواهد شد.
-شرایط مناقصه گران ؛دارابودن رتبه 5رشته ساختمان     

-برآورد اولیه  کار مبلغ    1،141،012،317 ریال می باشد.

 ------------------------------------------------------------------

فایل PDF  فراخوان مناقصه را از اینجا دریافت نمایید.

 

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

احداث ساختمان مهمانسرای بندر آبادان

مناقصه

3552

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

جاری

۲۲ آبان ۱۳۹۰ ۱۴:۵۰

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

مدیریت بنادر ودریانوردی آبادان

آرم اداره بندر سبز  

مناقصه شماره : 3552/ص15  نوبت اول     
مدیریت بنادر ودریانوردی آبادان

- موضوع مناقصه : احداث ساختمان مهمانسرای بندر آبادان
-محل،مهلت ونحوه دریافت اسناد:  از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه  تاریخ 22/8/1390 با مراجعه به امورحقوقی و قراردادهای  مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان ویادفتر شرکت مهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس با  ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریز وجه به شماره حساب  2176452209006   نزد بانک ملی به مبلغ 000/50 ریال ، امکان پذیر است .وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود . ضمناً دریافت اسناد از سایت (iets.mporg.ir)نیز بصورت رایگان امکان پذیر است .
- محل و مهلت تسلیم پاکت پیشنهادها : مناقصه گران باید پاکت پیشنهادها را تا ساعت 30/11 روز  پنجشنبه
  مورخه 3/9/1390 به دبیرخانه مرکزی دستگاه مناقصه گزار تسلیم و رسید دریافت نمایند.
- محل و زمان بازگشایی پاکت پیشنهادها : پیشنهادهای مناقصه گران راس ساعت 9 روز شنبه مورخه 5/9/1390 در  محل مدیریت  بنادر و دریانوردی آبادان بازگشایی خواهد شد.
- سپرده شرکت در مناقصه: مناقصه گران باید ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات به مبلغ 35،000،000 (سی و پنج میلیون ریال) یا اصل فیش واریز وجه مبلغ مذکور به حساب سپرده بندر آبادان به شماره      2176452208008 نزد بانک ملی ایران ارائه نمایند.
- مدت اعتبارپیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها حداقل باید  90 روز باشد.
- آدرس دستگاه مناقصه گزار: آبادان_انتهای خیابان شهید منتظری – مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان
تلفن7الی2242043  دورنویس14و2242013   پست الکترونیک(abadanport.pmo.ir) 
-  نشانی شرکت مشاورین تدبیر ساحل پارس : تهران – میدان صادقیه – بلوار فردوس- بین چهارراه مالکی ورامین – پلاک 239- مجتمع آبشار – طبقه دوم – واحد b2 - تلفن 90 الی 44049288 – دورنما  44041068 
- توضیحات:
- جلسه پرسش و پاسخ مناقصه راس ساعت ده صبح  روز شنبه مورخه 28/8/1390درمحل بندر آبادان برگزار خواهد شد.
-شرایط مناقصه گران ؛دارابودن رتبه 5رشته ساختمان     

-برآورد اولیه  کار مبلغ    1،141،012،317 ریال می باشد.

 ------------------------------------------------------------------

فایل PDF  فراخوان مناقصه را از اینجا دریافت نمایید.

 

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.