پنج شنبه ۲۷ اَمرداد ۱۴۰۱

ساماندهی محوطه و احداث ساختمان انتظامات ،سردرب و حصارکشی بندر چوئبده

مناقصه

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

روابط عمومی بنادر ودریاتوردی آبادان

((آگهی مناقصه))

مناقصه شماره :343نوبت اول

(اداره بنادر ودریانوردی آبادان)

- موضوع مناقصه : ساماندهی محوطه و احداث ساختمان انتظامات ،سردرب و حصارکشی
بندر چوئبده

-محل،مهلت ونحوه دریافت اسناد:از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روزیکشنبه تاریخ 1390/02/11با
مراجعه به امورحقوقی و قراردادهای  اداره
بنادر و دریانوردی آبادان ویادفتر شرکت مهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس با  ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریز وجه به شماره
حساب  2176452209006   نزد بانک ملی به مبلغ 50000 ریال ، امکان
پذیر است .وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود . ضمناً دریافت اسناد از
سایت (iets.mporg.ir)نیز بصورت رایگان امکان پذیر است .

- محل و مهلت تسلیم پاکت پیشنهادها :
مناقصه گران باید پاکت پیشنهادها را تا ساعت 11:30روزپنجشنبه

 
مورخه1390/02/22 به دبیرخانه مرکزی دستگاه مناقصه گزار تسلیم و رسید دریافت
نمایند.

- محل و زمان بازگشایی پاکت پیشنهادها
: پیشنهادهای مناقصه گرانراس ساعت 9 روزشنبه مورخه1390/02/24
در محل اداره بنادر و دریانوردی آبادان بازگشایی خواهد شد.

- سپرده شرکت در مناقصه: مناقصه
گران باید ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات به مبلغ 200،000،000(دویستمیلیون
ریال) یا اصل فیش واریز وجه مبلغ مذکور به حساب سپرده بندر آبادان به شماره      2176452208008 نزد بانک ملی ایران ارائه
نمایند.

- مدت اعتبارپیشنهادها: مدت
اعتبار پیشنهادها حداقل باید 90 روز باشد.

- آدرس دستگاه مناقصه گزار: آبادان_انتهایخیابان
شهید منتظری – اداره بنادر و دریانوردی آبادان                            تلفن7الی2242043  دورنویس14و2242013پست الکترونیکABADAN_PORT@YAHOO
.COM

-  نشانی شرکت مشاورین تدبیر ساحل پارس_تهران –
میدان صادقیه –بلوار فردوس-بین چهارراه مالکی ورامین –پلاک 239-مجتمع آبشار –طبقه
دوم –واحد b2-تلفن 90 الی44049288–دورنما44041068

- توضیحات:

- جلسه پرسش و پاسخ مناقصه
راس ساعت ده صبح  روز سه شنبه مورخه1390/02/22
درمحل اداره بنادر و دریانوردی آبادان برگزار خواهد شد.

-شرایط مناقصه گران:
1-دارابودن رتبه 5رشته ساختمان   
2-


 

دارا بودن حداقل یک فقره قراردادکار مشابه


-برآورد اولیه  کار مبلغ 9،486،290،378ریال می باشد.
                                                                  
اداره بنادر و دریانوردی آبادان