شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

عملیات احداث ساختمان چندمنظوره اداری،انتظامات وسردرب بندرآبادان

مناقصه

:3614/ص15

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بنادر و دریانوردی آبادان

- موضوع مناقصه : عملیات احداث ساختمان چندمنظوره اداری،انتظامات وسردرب بندرآبادان
- محل، مهلت و نحوه دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روزشنبه  مورخ 20/9/89با مراجعه به اداره بنادر و دریانوردی آبادان  وارائه معرفی نامه و اصل فیش واریز وجه به حساب سیبا شماره 2176452209006 نزد بانک ملی به مبلغ 000/50 ریال ، امکان پذیر است .وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود.ضمنا دریافت اسناد از سایت   iets.mporg.ir    بصورت رایگان  امکان پذیراست.
- محل و مهلت تسلیم پاکت پیشنهادها : مناقصه گران باید پاکت پیشنهادها را تا ساعت 00/15روزشنبه  مورخه4/10/89 به دبیرخانه اداره بنادرو دریانوردی آبادان تسلیم و رسید دریافت نمایند.
- محل و زمان بازگشایی پاکت پیشنهادها : پیشنهادهای مناقصه گران راس ساعت 00/14 روزدو شنبه مورخه6/10/89در اداره بنادر و دریانوردی آبادان بازگشایی خواهد شد.
- سپرده شرکت در مناقصه: مناقصه گران باید ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات به مبلغ 100،000،000ریال (یکصدمیلیون ریال)  یا اصل فیش واریز وجه مبلغ مذکور به حساب سیبا شماره 2176452208008 نزد بانک ملی ایران ارائه نمایند.
- مدت اعتبارپیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها حداقل باید  90 روز باشد.
- نشانی دستگاه مناقصه گزار: آبادان خیابان شهید منتظری – اداره بنادر و دریانوردی آبادان( تلفن 7-2242043 )                                
- توضیحات:
- جلسه پرسش و پاسخ مناقصه راس ساعت 00/10 صبح روز سه شنبه  مورخه1/10/1389 درمحل اداره بنادر  و دریانوردی آبادان برگزار خواهد شد.
شرایط الزامی مناقصه گران ؛ا-دارا بودن حداقل پایه 5آب                                    
  2-دارابودن حداقل دوفقره سابقه اجرایی مشابه

بارگذاری اسناد:

 آگهی مناقصه

اسناد مناقصه (حجم 160 مگابایت)

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

عملیات احداث ساختمان چندمنظوره اداری،انتظامات وسردرب بندرآبادان

مناقصه

:3614/ص15

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

جاری

۲۰ آذر ۱۳۸۹ ۰۰:۰۰

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اداره بنادر و دریانوردی آبادان

- موضوع مناقصه : عملیات احداث ساختمان چندمنظوره اداری،انتظامات وسردرب بندرآبادان
- محل، مهلت و نحوه دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روزشنبه  مورخ 20/9/89با مراجعه به اداره بنادر و دریانوردی آبادان  وارائه معرفی نامه و اصل فیش واریز وجه به حساب سیبا شماره 2176452209006 نزد بانک ملی به مبلغ 000/50 ریال ، امکان پذیر است .وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود.ضمنا دریافت اسناد از سایت   iets.mporg.ir    بصورت رایگان  امکان پذیراست.
- محل و مهلت تسلیم پاکت پیشنهادها : مناقصه گران باید پاکت پیشنهادها را تا ساعت 00/15روزشنبه  مورخه4/10/89 به دبیرخانه اداره بنادرو دریانوردی آبادان تسلیم و رسید دریافت نمایند.
- محل و زمان بازگشایی پاکت پیشنهادها : پیشنهادهای مناقصه گران راس ساعت 00/14 روزدو شنبه مورخه6/10/89در اداره بنادر و دریانوردی آبادان بازگشایی خواهد شد.
- سپرده شرکت در مناقصه: مناقصه گران باید ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات به مبلغ 100،000،000ریال (یکصدمیلیون ریال)  یا اصل فیش واریز وجه مبلغ مذکور به حساب سیبا شماره 2176452208008 نزد بانک ملی ایران ارائه نمایند.
- مدت اعتبارپیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها حداقل باید  90 روز باشد.
- نشانی دستگاه مناقصه گزار: آبادان خیابان شهید منتظری – اداره بنادر و دریانوردی آبادان( تلفن 7-2242043 )                                
- توضیحات:
- جلسه پرسش و پاسخ مناقصه راس ساعت 00/10 صبح روز سه شنبه  مورخه1/10/1389 درمحل اداره بنادر  و دریانوردی آبادان برگزار خواهد شد.
شرایط الزامی مناقصه گران ؛ا-دارا بودن حداقل پایه 5آب                                    
  2-دارابودن حداقل دوفقره سابقه اجرایی مشابه

بارگذاری اسناد:

 آگهی مناقصه

اسناد مناقصه (حجم 160 مگابایت)

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.