شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

تامین خدمات پشتیبانی عمومی و اداری و گارد و انتظامات بنادر آبادان ،چوئبده واروندکنار

مناقصه

056

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداه بنادر و دریانوردی آبادان

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تامین خدمات پشتیبانی عمومی و اداری و گارد و انتظامات بنادر آبادان ،چوئبده واروندکنار

مناقصه

056

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

جاری

۳۱ خرداد ۱۳۸۹ ۰۰:۰۰

اطلاعات تکمیلی


ریال

داخلی

عادی

0 تومان

اداه بنادر و دریانوردی آبادان