پنج شنبه ۲۷ اَمرداد ۱۴۰۱

پروژه ی تعمیر و نگهداری ابنیه ،تاسیسات مکانیکی و برقی ومخابراتی اماکن و محوطه های بنادر آبادان

فراخوان

242/ص15

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بنادر و دریانوردی آبادان

سازمان بنادرودریانوردی                                                                                      

مدیریت بنادرو دریانوردی آبادان                                                   

فراخوان    تجدید  ارزیابی کیفی پیمانکاران 

جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای  شماره 6054/ص15 /92                                

- موضوع مناقصه :تجدید ارزیابی کیفی  پروژه ی تکمیل ساختمان چند منظوره بندر آبادان ))                                                                                     

-محل، مهلت و نحوه دریافت استعلام ارزیابی کیفی :دریافت  اسناد  از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه  شنبه 22/12/1392  با مراجعه به امورحقوقی و قراردادهای  مناقصه گزارو ارائه معرفی نامه کتبی و اصل فیش واریز وجه به حساب شماره2176452209006 نزد بانک ملی به مبلغ صدهزار ریال امکانپذیر است. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت  (iets.mporg.ir ) نیز امکانپذیر است.

- محل و مهلت تسلیم پاکت ارزیابی کیفی : مناقصه گران باید پاکت سوابق و مستندات خود را تا ساعت15روز دوشنبه 18/1/1393  به دبیرخانه مرکزی دستگاه مناقصه گزار به آدرس ذیل تسلیم و رسید دریافت نمایند.

-جلسه پرسش و پاسخ مناقصه؛راس ساعت 10 صبح  یکشنبه مورخ25/12/1392در محل سالن  اجتماعات بندر آبادان برگزار خواهدشد.

محل و زمان بازگشایی پاکت پیشنهادها؛پیشنهادهای مالی  مناقصه گران حائز امتیاز در ارزیابی کیفی ، راس ساعت9  صبح روز شنبه مورخ  23/1/1393 در محل سالن اجتماعات بندر آبادان بازگشایی خواهد شد.

- آدرس دستگاه مناقصه گزار:  آبادان-خیابان امام- خیابان بندر-مدیریت بنادرو دریانوردی آبادان -تلفن 2244900 /0631-

-برآورد اولیه 4.968.289.404   ریال.

      

                                                        مدیریت بنادرو دریانوردی آبادان