پنج شنبه ۲۷ اَمرداد ۱۴۰۱

اجرای حصار محوطه تانک فارم

فراخوان

5547/ص15/92

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بنادر و دریانوردی آبادان

سازمان بنادرودریانوردی                                                                                      

مدیریت بنادرو دریانوردی آبادان                                                   

 ((آگهی    ارزیابی کیفی پیمانکاران  جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای  شماره 5547/ص15 /92 ))                                    

- موضوع مناقصه : اجرای حصار بتنی  محوطه الحاقی تانکفارم))                                                                                     

-محل، مهلت و نحوه دریافت استعلام ارزیابی کیفی :دریافت  اسناد  از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روزشنبه 7/10/1392  با مراجعه به امورحقوقی و قراردادهای  مناقصه گزارو ارائه معرفی نامه کتبی و اصل فیش واریز وجه به حساب شماره2176452209006 نزد بانک ملی به مبلغ صدهزار ریال امکانپذیر است. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت  (iets.mporg.ir ) نیز امکانپذیر است.

- محل و مهلت تسلیم پاکت ارزیابی کیفی : مناقصه گران باید پاکت سوابق و مستندات خود را تا ساعت15روزشنبه 21/10/92  به دبیرخانه مرکزی دستگاه مناقصه گزار به آدرس ذیل تسلیم و رسید دریافت نمایند.

-جلسه پرسش و پاسخ مناقصه؛راس ساعت 10 صبح  شنبه    مورخ14/10/1392در محل سالن  اجتماعات بندر آبادان برگزار خواهدشد.

محل و زمان بازگشایی پاکت پیشنهادها؛پیشنهادهای مناقصه گران راس ساعت9  صبح روز یکشنبه مورخ  22/10/1392 در محل سالن اجتماعات بندر آبادان بازگشایی خواهد شد.

- آدرس دستگاه مناقصه گزار:  آبادان-خیابان امام- خیابان بندر-مدیریت بنادرو دریانوردی آبادان -تلفن 2244900 /0631-

-برآورد اولیه 21.246.444.534   ریال.

      

                                                        مدیریت بنادرو دریانوردی آبادان