شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

احداث پروژه ی سه گانه بنادر آبادان و چوئبده (تکمیل ساختمان چندمنظوره بندر آبادان و ساختمانهای انتظامات و نگهبانی و سردرب بندر چوئبده و اجرای حصار محوطه الحاقی تانکفارم))

فراخوان

4307/ص15/92

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بنادر و دریانوردی آبادان

سازمان بنادرودریانوردی                                                                                      

مدیریت بنادرو دریانوردی آبادان                                                   

 ((آگهی    ارزیابی کیفی پیمانکاران  جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای  شماره 4307/ص15 /92 ))                                    

- موضوع مناقصه : احداث پروژه ی سه گانه بنادر آبادان و چوئبده (تکمیل ساختمان چندمنظوره بندر آبادان و ساختمانهای انتظامات و نگهبانی و سردرب بندر چوئبده و اجرای حصار محوطه الحاقی تانکفارم))                                                                                     

-شرایط الزامی مناقصه گران

1-ارائه مدارک مثبته داشتن پایه 4 دررشته ساختمان وپایه ی 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات

2-ارائه مدارک مثبته ظرفیت خالی آماده بکار(ریالی و تعدادی)

3-اخذ حداقل امتیاز ارزشیابی

-محل، مهلت و نحوه دریافت استعلام ارزیابی کیفی : از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه  مورخه  9/8/92 با مراجعه به امورحقوقی و قراردادهای  مناقصه گزارو ارائه معرفی نامه کتبی و اصل فیش واریز وجه به حساب شماره2176452209006 نزد بانک ملی به مبلغ صدهزار ریال امکانپذیر است. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت  (iets.mporg.ir ) نیز امکانپذیر است.

- محل و مهلت تسلیم پاکت ارزیابی کیفی : مناقصه گران باید پاکت سوابق و مستندات خود را تا ساعت12روز  شنبه  مورخه 25/8/92 به دبیرخانه مرکزی دستگاه مناقصه گزار به آدرس ذیل تسلیم و رسید دریافت نمایند.

-جلسه پرسش و پاسخ مناقصه؛راس ساعت 10صبح یکشنبه   مورخ 19/8/92 در محل سالن  اجتماعات بندر آبادان برگزار خواهدشد.

محل و زمان بازگشایی پاکت پیشنهادها؛پیشنهادهای مناقصه گران راس ساعت 9صبح روزیک   شنبه مورخ 26/8/92 در محل سالن اجتماعات بندر آبادان بازگشایی خواهد شد.

- آدرس دستگاه مناقصه گزار:  آبادان-خیابان امام- خیابان بندر-مدیریت بنادرو دریانوردی آبادان -تلفن 2244900/0631-

-برآورد اولیه ؛  9.959.188.396ریال.

      

                                                        مدیریت بنادرو دریانوردی آبادان

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

احداث پروژه ی سه گانه بنادر آبادان و چوئبده (تکمیل ساختمان چندمنظوره بندر آبادان و ساختمانهای انتظامات و نگهبانی و سردرب بندر چوئبده و اجرای حصار محوطه الحاقی تانکفارم))

فراخوان

4307/ص15/92

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بنادر و دریانوردی آبادان

جاری

10,000 ریال

۹ آبان ۱۳۹۲ ۱۲:۰۰

۹ آبان ۱۳۹۲ ۱۲:۰۰

استان: خوزستان, شهر: آبادان
مدیریت بنادرو دریانوردی آبادان- امورحقوقی و قراردادها

اطلاعات تکمیلی


۲۵ آبان ۱۳۹۲ ۱۲:۰۰

۲۷ بهمن ۱۳۹۲ ۱۲:۰۰

۲۶ آبان ۱۳۹۲ ۰۹:۰۰

روزنامه رسالت

۲۵ مهر ۱۳۹۲

ریال

9,959,188,396 ریال

داخلی

عادی

این فراخوان قابل تمدید است.

0 تومان

سازمان بنادرودریانوردی                                                                                      

مدیریت بنادرو دریانوردی آبادان                                                   

 ((آگهی    ارزیابی کیفی پیمانکاران  جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای  شماره 4307/ص15 /92 ))                                    

- موضوع مناقصه : احداث پروژه ی سه گانه بنادر آبادان و چوئبده (تکمیل ساختمان چندمنظوره بندر آبادان و ساختمانهای انتظامات و نگهبانی و سردرب بندر چوئبده و اجرای حصار محوطه الحاقی تانکفارم))                                                                                     

-شرایط الزامی مناقصه گران

1-ارائه مدارک مثبته داشتن پایه 4 دررشته ساختمان وپایه ی 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات

2-ارائه مدارک مثبته ظرفیت خالی آماده بکار(ریالی و تعدادی)

3-اخذ حداقل امتیاز ارزشیابی

-محل، مهلت و نحوه دریافت استعلام ارزیابی کیفی : از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه  مورخه  9/8/92 با مراجعه به امورحقوقی و قراردادهای  مناقصه گزارو ارائه معرفی نامه کتبی و اصل فیش واریز وجه به حساب شماره2176452209006 نزد بانک ملی به مبلغ صدهزار ریال امکانپذیر است. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت  (iets.mporg.ir ) نیز امکانپذیر است.

- محل و مهلت تسلیم پاکت ارزیابی کیفی : مناقصه گران باید پاکت سوابق و مستندات خود را تا ساعت12روز  شنبه  مورخه 25/8/92 به دبیرخانه مرکزی دستگاه مناقصه گزار به آدرس ذیل تسلیم و رسید دریافت نمایند.

-جلسه پرسش و پاسخ مناقصه؛راس ساعت 10صبح یکشنبه   مورخ 19/8/92 در محل سالن  اجتماعات بندر آبادان برگزار خواهدشد.

محل و زمان بازگشایی پاکت پیشنهادها؛پیشنهادهای مناقصه گران راس ساعت 9صبح روزیک   شنبه مورخ 26/8/92 در محل سالن اجتماعات بندر آبادان بازگشایی خواهد شد.

- آدرس دستگاه مناقصه گزار:  آبادان-خیابان امام- خیابان بندر-مدیریت بنادرو دریانوردی آبادان -تلفن 2244900/0631-

-برآورد اولیه ؛  9.959.188.396ریال.

      

                                                        مدیریت بنادرو دریانوردی آبادان

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.