پنج شنبه ۲۷ اَمرداد ۱۴۰۱

ارزیابی کیفی پیمانکاران پروژه ی تعمیرو نگهداری ابنیه وتاسیسات بنادر آبادان،چوئبده و اروندکنار

فراخوان

4789/ص15/91

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بنادر و دریانوردی آبادان

سازمان بنادرودریانوردی                                                                                      

مدیریت بنادرو دریانوردی آبادان                                                   

 ((آگهی    ارزیابی کیفی پیمانکاران  جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای  شماره 4789/ص15 /91 ))                                    

- موضوع مناقصه : پروژه تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات بنادر آبادان ،چوئبده و اروندکنار

-شرایط الزامی مناقصه گران

1-ارائه مدارک مثبته داشتن پایه 5 دررشته ابنیه

2-ارائه مدارک مثبته ظرفیت خالی آماده بکار

3-اخذ حداقل امتیاز ارزشیابی

-محل، مهلت و نحوه دریافت استعلام ارزیابی کیفی : از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز  پنج شنبه مورخه   28/10/91 با مراجعه به امورحقوقی و قراردادهای  مناقصه گزارو ارائه معرفی نامه کتبی و اصل فیش واریز وجه به حساب شماره2176452209006 نزد بانک ملی به مبلغ صدهزار ریال امکانپذیر است. وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا دریافت اسناد ازسایت  (iets.mporg.ir ) نیز امکانپذیر است.

- محل و مهلت تسلیم پاکت ارزیابی کیفی : مناقصه گران باید پاکت سوابق و مستندات خود را تا ساعت12روز پنج شنبه مورخه12/11/91   به دبیرخانه مرکزی دستگاه مناقصه گزار به آدرس ذیل تسلیم و رسید دریافت نمایند.

-جلسه پرسش و پاسخ مناقصه؛راس ساعت 10صبح یکشنبه مورخ 8/11/91 در محل سالن  اجتماعات بندر آبادان برگزار خواهدشد.

محل و زمان بازگشایی پاکت پیشنهادها؛پیشنهادهای مناقصه گران راس ساعت 9صبح روز شنبه مورخ 14/11/91 در محل سالن اجتماعات بندر آبادان بازگشایی خواهد شد.

- آدرس دستگاه مناقصه گزار:  آبادان-خیابان امام- خیابان بندر-مدیریت بنادرو دریانوردی آبادان -تلفن 2244900/0631-

-برآورد اولیه ؛  4،500،000،000ریال.

      

                                                        مدیریت بنادرو دریانوردی آبادان