سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
 

الویت پژوهشی

با توجه به جایگاه سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیتی کشور در امور بندری، دریایی و کشتیرانی بازرگانی و متولی اقدامات تحقیقاتی- مطالعاتی موضوع بند ١٤ آئین‌نامه سازمان، تثبیت و القای نقش حاکمیت دانشی سازمان به عنوان مرجع قانونی امور بندری، دریایی و کشتیرانی بازرگانی به جامعة پژوهشی کشور و هدایت منابع مالی سازمان به سمت اجرای پژوهش‌های مصوب شده و تبدیل سازمان به سازمانی یادگیرنده و همچنین کمک به تحقق سند چشم‌انداز ١٤٠٤، و در راستای تحقق بند ٥ بخش اقدامات ملی راهبرد کلان ٨ نقشه جامع علمی کشور موضوع نقش و وظیفه سازمان‌ها و مراجع دولتی در حمایت از فعالیت‌های پژوهشی الزام ملی سازمان‌ها و مراجع دولتی به افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی این مرکز از فعالیت های پژوهشی که توسط همکاران سازمانی و یا پژوهشگران خارج سازمانی انجام می شود حمایت می نماید.

فعالیت پژوهشی:  منظور هر نوع فعالیتی است که حاوی عنوان،  ضرورت، اهداف، سوابق مطالعات، روش‌شناسی (متدلوژی)، برنامة زمان‌بندی و سایر موارد مرتبط با نیازها، مأموریت‌ها، وظایف و چشم‌انداز سازمان بوده و جهت بررسی و تایید به مرکز تحویل می گردد.

پژوهش کاربردی: پژوهشی است که به صورت یک فعالیت نظام‌مند با استفاده از دانش حاصل از پژوهش‌ها یا تجربه‌های علمی در راستای ابداع یا استقرار فرایندها، نظام‌ها یا خدمات جدید و به منظور حل مسایل و چالش‌های مرتبط با وظایف و ماموریت‌های سازمان انجام می‌شود. این نوع پژوهش‌ها از همان ابتدا جهت رسیدن به یک هدف عملی مشخص صورت می‌پذیرد و امکان اجرای نتایج حاصله در سازمان یا بندر را از طریق اخذ مصوبه هیات محترم عامل سازمان یا ابلاغیه معاونت‌های ستادی دارد و به طور مستقیم باعث افزایش کارایی و سطح خدمات و یا بهبود روش‌ها می‌گردد.

اهداف:

هدف از اجرای این طرح عبارت است از تقویت و ارتقای تولی‌گری و مرجعیت دانشی و حاکمیتی سازمان در امور بندری، دریایی و کشتیرانی بازرگانی موضوع بند ١٤ آئین‌نامه سازمان و دستیابی به چشم‌انداز و اهداف کلان نقشة جامع علمی کشور در سازمان و بنادر شامل:

-        پیشتازی در مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی در جهان (چشم انداز نقشة جامع علمی کشور)

-        استقرار جامعة دانش بنیان (اهداف کلان نقشه جامع علمی کشور)

-        افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش به بیش از ٥٠ درصد تولید ناخالص داخلی کشور (اهداف کلان نقشة جامع علمی کشور)

-        گسترش همکاری‌های علمی و فناوری با مراکز معتبر علمی و بین‌المللی (اهداف کلان نقشة جامع علمی کشور)

-        تامین نیازهای علمی و پژوهشی سازمان بنادر و دریانوردی در حوزة پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای

-        شناخت حوزه‌ها و روش‌های جدید کسب و کار

-        تقویت انگیزه‌های معنوی و تشویق اعتباری و مادی برای جلب نخبگان جامعه به سمت حرفه‌های پژوهشی مرتبط با مأموریت‌ها و فعالیت‌های سازمان (بند ٥ اقدامات ملی، راهبردهای کلان٢).

 

پزوهشگران محترم سازمانی و برون سازمانی می توانند طرح های مورد نظر خود را به ترتیب در قالب فرم پیشنهاد طرح پژوهشی مساله محور درون سپاری و فرم پیشنهاد طرح پژوهشی مساله محور برون سپاری به این مرکز ارایه نمایند.

 

فرآیند حمایت از پایان نامه های دانشجویی:

١. انتخاب عنوان پایان‌نامه‌/پروژه تحقیقاتی از میان فهرست نیازهای اعلامی سازمان و یا سایر عناوین و فعالیت‌های پژوهشی مورد تایید مرکز توسط دانشجو؛ 

٢ .تکمیل فرم "طرح پژوهشی پایان‌نامه/پروژه تحقیقاتی" مورد استفاده در دانشگاه محل تحصیل دانشجو با توجه به انتظارات علمی سازمان توسط دانشجو و ارائه فرم مذکور به مرکز قبل از امضای اساتید راهنما و مشاور؛

٣. ارسال فرم "طرح پژوهشی پایان‌نامه/ پروژه تحقیقاتی" به ادارة کل متقاضی جهت بررسی و اعلام نقطه نظرات؛

٤ .اعلام نظر مرکز به دانشجو در ارتباط با پذیرش یا عدم پذیرش طرح پژوهشی؛

٥. در صورت نیاز به اصلاح، اعلام نظر مرکز به دانشجو جهت انجام اصلاحات لازم در طرح پژوهشی؛

٦. انجام پیگیری‌های لازم توسط دانشجو و اخذ مصوبة طرح پژوهشی از شورای پژوهشی دانشگاه؛

٧. ارائه یک نسخه از "طرح پژوهشی" مصوب شورای پژوهشی دانشگاه به مرکز توسط دانشجو؛

٨. بررسی "طرح پژوهشی" مصوب دانشگاه، توسط مرکز یا بندر از لحاظ اعمال یا عدم اعمال نقطه نظرات سازمان در فرم مذکور پس از تصویب موضوع پایان‌نامه/پروژه تحقیقاتی در دانشگاه؛

٩. اعلام عدم تایید و عدم حمایت از پایان‌نامه/پروژه تحقیقاتی به دانشجو توسط مرکز، در صورت عدم اعمال نقطه نظرات سازمان؛

١٠. اعلام کتبی پذیرش نهایی و حمایت از پایان‌نامه/پروژه تحقیقاتی به دانشجو توسط مرکز در صورت اعمال نقطه نظرات سازمان و تایید نهایی؛

١١. تعیین ناظر ذی‌صلاح مطابق با مادة ١-٦ صورتجلسه هیئت عامل جهت نظارت بر پیشرفت و روند انجام پایان‌نامه یا فعالیت پژوهشی و اعلام کتبی آن به ناظر، دانشجو و استاد راهنما توسط مرکز؛

١٢.  انجام هماهنگی‌های لازم توسط ناظر جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز به دانشجو؛

١٣. ارائه گزارش پیشرفت پایان‌نامه یا فعالیت پژوهشی در بازة زمانی تعیین شده به ناظر توسط دانشجو؛

١٤. بررسی گزارشات توسط ناظر و ارسال نقطه نظرات تکمیلی و اصلاحی به دانشجو و استاد راهنما؛ 

١٥. تکمیل پژوهش در بازة زمانی تعیین شده و دفاع از پایان‌نامه در دانشگاه مربوطه توسط دانشجو؛

١٦ .ارائه نسخة نهایی پایان‌نامه/پروژه تحقیقاتی (مجلد) یا فعالیت پژوهشی به همراه یک لوح فشرده حاوی فایل متنی و همچنین ارائه یک مقالة مستخرج از پایان‌نامه/پروژه تحقیقاتی به مرکز.

تبصره: مقالة مستخرج نباید در مجلة‌ دیگری چاپ شده باشد

١٧. تعیین چهار نفر جهت داوری مقاله‌ها و یک یا دو نفر برای پایان‌نامه‌ها یا فعالیت‌های پژوهشی توسط مرکز و اعلام اسامی آنها به بندر یا ادارات کل مربوطه؛ 

١٨. اعلام نتیجة داوری به دانشجو؛

١٩. جمع بندی نتایج داوری و محاسبة پژوهانة دانشجو بر اساس میانگین نمرات حاصل از داوری؛

٢٠ .انجام مراحل پرداخت پژوهانه به دانشجو.

تبصره: تایید دانشگاه مبنی بر دفاع دانشجو از پایان‌نامه/پروژه تحقیقاتی مبنای پذیرش آن از سوی مرکز می‌باشد.

 

عناوین موضوعات پیشنهادی:

-          بررسی مدل های سرمایه گذاری بمنظور واگذاری بندر اروندکنار به بخش خصوصی

-          بررسی نقش اثر بخش MRSC اروندکناردر ارتقاء ایمنی  دریاینوردی در شمال خلیج فارس (نگرشی بر نیازسنجی تجهیزات و امکانات)

-          ارزیابی تاثیر میزان ارتقاء  ایمنی دریانوردی طبق کنوانسیون solas در شناورهای سنتی متردد در بنادر آبادان

-          نقش ایمنی و امنیت در ارتقاء عملکرد بنادر آبادان

-          تعیین الگو های مناسب جهت افزایش توان عملیاتی و افزایش درامد در بندر چوئبده

-          مطالعات مرحله اول و دوم پروژه احداث ایستگاه آتشنشانی بندر اروندکنار

-          مطالعات مرحله اول و دوم پروژه ساختمان گارد و انتظامات بندر اروندکنار

-          مطالعات مرحله اول و دوم پروژه یک پست اسکله 5000 تنی بندر اروندکنار

-          مطالعات مرحله اول و دوم پروژه محوطه سازی و نصب دیوار پیش ساخته پیرامونی بندر اروندکنار

-          امکان سنجی توسعه گردشگری دریایی در بندر آبادان

-          مقایسه خدمات انفورماتیک بنادر خارجی با بنادر کشور

-          امکان سنجی ارائه خدمات دیتاسنتر به مراکز دولتی سطح شهر

-          تشخیص کلاسهای خطا خیز تر در تست نرم افزار های شی گرا به وسیله الگوریتم ژنتیک

-          زمانبندی و تخصیص وظیفه در محیط ابر(Cloud computing )

-          ارائه مدل امن جهت پرداخت عوارض بندری بنادر آبادان با استفاده از ارتباطات سیار

-          تمهیدات ویژه ایمنی برای مسافران دریایی در تعطیلات نوروزی

-          طرح مطالعاتی ،نوع آلودگی آب اروند رود و روش های مقابله با آن در محدوده بندر آبادان

-          بدست آوردن نرم تخلیه و بار گیری

-          تبدیل بندر اروندکنار به بندر کانتینری

-          تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و محیطی و مشخص کردن نقاط قوت،ضعف،فرصت و تهدید ها جهت ارزیابی بهره وری بنادر آبادان

-          بررسی رفتار سازمانی کارکنان بنادر آبادان با استفاده از تست DISC

 

·         پرسش های متداول

 

-          برای حمایت از پایان نامه چه اقداماتی باید انجام شود؟

 • انتخاب موضوع از عناوین "موضوعات پیشنهادی" اعلام شده  در همین صفحه، با توجه به رشته تحصیلی

 •  تکمیل فرم پروپوزال

 •  ارسال فرم تکمیل شده به مرکز جهت طرح در کمیته تحقیق

-          پروپوزال در چه فرمتی باید ارسال شود؟

·         پروپوزال باید در قالب فرم پروپوزال دانشگاه باشد.

-          چه زمانی باید پروپوزال ارسال شود؟ (قبل از/بعد از تصویب پروپوزال در دانشگاه)

·         پروپوزال باید حداقل دو هفته پیش از تصویب در دانشگاه ارسال گردد.

-          پروپوزال به چه طریقی باید ارسال شود؟

·         پروپوزال باید در قالب فایل DOC به همراه اطلاعات دانشجو (آدرس، کد پستی، شماره تلفن منزل، شماره موبایل و...) از طریق مراجعه حضوری به واحد طرح و توسعه بندر آبادان تحویل گردد.

-          تصویب پروپوزال در کمیته تحقیق مرکز چقدر زمان می برد؟

·         حداکثر ٦ روز طور میکشد تا پروپوزال در کمیته تحقیق مطرح گردد. در صورت نیاز به استعلام موضوع از ادارات کل ستادی یا بنادر مدت زمان بیشتری طول خواهد کشید.

-          بعد از تصویب موضوع در کمیته تحقیق مرکز، چه اقدامی باید انجام شود؟

 •  آغاز پروژه پژوهشی

 •  آغاز همکاری با ناظر پایان‌نامه

 •  ارسال پروپوزال مصوب در دانشگاه به مرکز

-          نسخه نهایی پایان نامه باید با چه فرمتی ارسال شود؟

 • مجلد به صورت گالیگنور شده و به همراه لوح فشرده حاوی فایل word  و pdf نسخه نهایی پایان‌نامه و فایل word و pdf مقاله مستخرج از پایان‌نامه ارسال گردد.

 •  مجلد باید حاوی یک عدد کپی یا اسکن از صورتجلسه دفاعیه پایان نامه باشد.

 • ذکر جمله «این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است» در انتهای صفحه عنوان  (اولین صفحه مجلد پایان‌نامه) ضروری است.

-          مقاله مستخرج از پایان نامه چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

 • دانشجو مستلزم است یک مقاله مستخرج از پایان‌نامه به همراه پایان‌نامه به مرکز ارائه دهد.

 •  عدم ارائه مقاله مستخرج از پایان‌نامه منجر به کسر ٢٥% حق التحقیق پایان نامه خواهد شد.

 •  مقاله نباید در نشریه دیگری چاپ و یا در کنفرانسی ارائه شده باشد.

 •  مقاله جهت ارزیابی و چاپ در نشریه علمی و پژوهشی حمل و نقل دریایی ارسال شده و در صورت تائید داوران در این نشریه چاپ خواهد شد.

-          چه نوع پایان‌نامه‌هایی مورد حمایت مرکز بررسی‌ها و مطالعات راهبردی قرار می‌گیرند؟

در راستای ماموریت، اهداف و سیاست‌های سازمان باشد

به منظور حل مسائل و چالش‌های  مرتبط با وظایف و ماموریت های سازمان انجام شود؛

از موضوعات نو و کاربردی‌ای باشد که اصالت و اعتبار علمی آنها مورد تائید قرار گرفته است و به ویژه امکان اجرای آن در بنادر وجود داشته باشد

از نظر موضوع  و محل انجام پژوهش تکراری نباشد (تشخیص تکراری بودن موضوع پژوهشی بر عهده مرکز است).

منطبق بر فهرست نیازهای پژوهشی سازمان باشد که از قبل در سایت مرکز اطلاع رسانی شده است

-          آیا به پروژه‌های دانشجویی کسری خدمت تعلق می‌گیرد؟

بلی؛

با توجه به تفاهم نامه منعقد شده فی مابین سازمان بنادر و دریانوردی و موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، امکان کسر خدمت نظام وظیفه برای پایان‌نامه‌ها و پروژه‌های دانشجویی در قالب عناوین تعیین شده توسط مرکز بررسی‌ها و مطالعات راهبردی وجود خواهد داشت.