شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
 

آیین نامه نظام پیشنهادات

مقدمه
نظام یا سیستم پذیرش و بررسی پیشنهادها، تکنیکی است که می‌توان از فکر و اندیشه های کارکنان برای مسئله یابی، چاره‌جویی و حل مسائل و مشکلات سازمانی بهره جست. بر اساس این نظام، کلیه کارکنان از عالیترین رده دانشگاهی تا پایین ترین سطح آن می‌توانند پیشنهادها، ایده‌ها ، ابتکارها و نظرات خود را برای رفع نارسایی‌های موجود در روند کاری و یا بهبود روشهای انجام کار ارائه دهند. البته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها فقط انتقاد نیست بلکه در آن راه چاره نیز ارائه می‌گردد.

اهداف
 1. تلاش برای جلب مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم گیریها
 2. افزایش رضایت و انگیزه کارکنان و تقویت روحیه همکاری
 3. ایجاد بستر مناسب جهت شکوفایی اندیشه و تجارب کارکنان
 4. توسعه توانایی های فردی و گروهی کارکنان و ایجاد خلاقیت در آنها
 5. توجه به کرامات انسانی و افزایش سلامت و نشاط در روحیه کارکنان
 6. بهبود مستمر امور و افزایش کیفی و کمی خدمات ارائه شده در بندر از طریق توسعه مدیریت مشارکتی
 7. کسب رضایت و تکریم ارباب رجوع
 8. تحقق اهداف سازمان با مشارکت کارکنان
 9. در هم شکستن فرهنگ سکوت و آزادسازی ایده ها از حصار ذهن پرسنل

زمینه و موضوعات پیشنهاد
کارکنان با توجه به زمینه های ذیل میتوانند پیشنهاد خود را به دبیر کمیته تحویل نمایند
 1. افزایش کمیت و کیفیت خدمات و فعالیتهای اداره در زمینه های خدمات بندری و دریایی ، پژوهشی و پشتیبانی و فرهنگی
 2. صرفه جویی در منابع و کاهش هزینه ها بدون کاهش در کیفیت خدمات
 3. سرعت بخشیدن به عملیات و خدمات ارائه شده در اداره
 4. ایجاد برنامه های تازه و ابتکاری در زمینه فعالیتهای اداره
 5. اصلاح و بهبود فرایندها اجرایی و پیشگیری از دوباره کاری
 6. اصلاح و بهبود دستورالعملهای کاری ساختار سازمانی و ارتباطات بین بخشی در اداره
 7. ارتقاء و بهبود مناسبات و پیوندها اداره با دیگر نهادها
 8. بسط روابط انسانی  مطلوب در میان کارکنان و دلپذیر کردن و بهسازی محیط کار
 9.  بهبود امور رفاهی و افزایش رضایت و انگیزه در کارکنان بدون تحمل هزینه های اضافی 
 
 شرایط ارائه پیشنهاد
 1. کلیه کارکنان میتوانند پیشنهاد خود را به صورت فردی یا گروهی ارائه نمایند.
 2. پیشنهادها میتواند در مورد بهبود کار شخص یا گروه پیشنهاد دهنده یا واحد ها و قسمت های دیگر باشد.
 3. چنانچه پیشنهادی تکمیل کننده پیشنهاد ارائه شده قبلی باشد ، پیشنهاد مذکور به عنوان پیشنهاد جدید پذیرفته شده و مورد بررسی قرار میگیرد.
 
در موارد ذیل پیشنهاد ارائه شده قابل پذیرش نمیباشد.
 1. پیشنهادهای تکراری که مشابه آن قبلا ارائه شده باشد.
 2. پیشنهادهایی که در زمان ارائه در دستور کار اداره قرار گرفته اند.
 3. پیشنهاد هایی که تنها به ذکر و توضیح مشکل پرداخته و راهکار به همراه ندارد.
 4. پیشنهادهایی که خارج از حوزه اداره باشد.

 نحوه ارائه پیشنهاد
گام اول : برگه ارائه پیشنهاد را از دبیر کمیته دریافت نمایید.
گام دوم : برگه ارائه پیشنهاد را تکمیل کنید.
گام سوم : برگه های تکمیل شده را به دبیر کمیته تحویل دهید.
گام چهارم : برگه اعلام دریافت پیشنهاد را از دبیر کمیته دریافت کنید.