پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

ارتباط با مدیران


    
مهندس رضا سفاری
 

  رضا سفاری                                       

 سمت : مدیر بنادر و دریانوردی آبادان

شماره تماس : 06153244912

پست الکترونیک:


  بهبهانی
 

 

    شهرام مرتضی زاده بهبهانی

سمت:معاون دریایی و بندری بندر آبادان

شماره تماس: 06153244676

پست الکترونیک:


   

 

 

مصطفی قائدی

سمت : معاون فنی و مهندسی

شماره تماس : 06153244903

پست الکترونیک : ghaedi.abd@pmo.ir


   
 
 
 

  حمید بنی سعید

سمت : معاون اداری ومالی

شماره تماس :09169269021



   

 

سید کاظم موسوی جرف

سمت : معاون طرح و توسعه     

شماره تماس :

 09166311690   


    حمیدرضاملک زاده  

حمیدرضا ملک زاده

سمت : رئیس اداره بندر و دریانوردی چوئبده

شماره تماس :

06153247691

 
    

فرهاد فرحیدر

 

 

فرهاد فرحیدر

سمت : رئیس اداره بندر و دریانوردی اروند کنار

شماره تماس :

06153392673