شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
 

ارتباط با مدیران


  
مهندس رضا سفاری

  رضا سفاری                                       

 سمت : مدیر بنادر و دریانوردی آبادان

شماره تماس : 06153244912
بهبهانی

 

    شهرام مرتضی زاده بهبهانی

سمت:معاون دریایی و بندری بندر آبادان

شماره تماس: 06153244676

پست الکترونیک:


 

  
فرهادفرحیدر

           فرهاد فرحیدر

سمت :رئیس اداره بندر و دریانوردی اروند کنار                                                          
شماره تماس :

پست الکترونیک :


 

 نریمی

           یحیی نریمی

 سمت : مسئول اداری و مالی  
 

شماره تماس :  06153244564

 


 

 
حمیدرضاملک زاده  

            حمیدرضا ملک زاده                               

سمت : رئیس اداره بندر و دریانوردی چوئبده         

شماره تماس :06153244991

 


 

 

           مصطفی قائدی

سمت : معاون فنی و مهندسی

شماره تماس : 06153244903

پست الکترونیک : ghaedi.abd@pmo.ir


 

 

            مهدی دارابیان  

سمت : معاون طرح و توسعه          

شماره تماس:06153244905

پست الکترونیک :darabian.abd@pmo.ir


  
  
 

مهدی دارابیان

  • : مدیریت بنادر ودریانوردی آبادان
  • : 0631-2244905
  • : 905
  • :