مانور تخلیه اضطراری و اطفاء حریق ساختمان اداری در مدیریت بنادر ودریانوردی آبادان
اجرای موفقیت آمیزمانور تخلیه اضطراری و اطفاء حریق ساختمان اداری در مدیریت بنادر ودریانوردی آبادان

به گزارش روابط عمومی مانور تخلیه اضطراری و اطفاء حریق ساختمان اداری در بندر آبادان انجام شد . این مانور در راستای آمادگی همکاران و نیروهای آتش نشانی در مواقع خطرو بروز حوادث ، با اعلام آژیردر ساعت ۱۰:۰۰ صبح مورخ 95/8/5 با فرضیه وقوع آتش سوزی در ساختمان اداری  آغاز شد در ابتدا  توسط نیروهای آتش نشانی  کارکنان از ساختمان به منطقه امن هدایت شده و آتش فرضی با دقت و سرعت عمل اطفاء گردید .