بازرس

 

سید حسن حسینی
نام و نام خانوادگی : سید حسن حسینی 

سمت : بازرس  مستقر در بنادر و دریانوردی آبادان 

آدرس دفتر بازرسی : آبادان - خیابان امام خمینی (ره) -خیابان بندر - ساختمان اداری مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان -طبقه همکف

تلفن ثابت :06153244160     تلفن همراه 09163331299   دورنگار : 06153244266  

آدرس پست الکترونیکی : hosseini.portabadan@gmail.com