حمید رضا ملک زاده

 حمید رضا ملک زاده 

معاون اداری و مالی

شرکت / سازمان : مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان

تلفن محل کار : 06153244000

تلفن داخلی : 4012

شماره تماس :0615324012

 
سید احمد البوشکه          

معاون طرح و توسعه

شرکت / سازمان : مدیریت بنادر  و دریانوردی آبادان

تلفن محل کار : 06153244000

تلفن داخلی : 4015

شماره تماس :06153244015

مهدی سهیم پور

مهدی سهیم پور              

رئیس اداره بندر و دریانوردی چوئبده

شرکت / سازمان : مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان

تلفن محل کار : 06153244000

تلفن داخلی :4545

شماره تماس : 0615324545

 

رحیم تعیمی

رئیس اداره بندر و دریانوردی اروندکنار

شرکت / سازمان : مدیریت بنادر  و دریانوردی آبادان

تلفن محل کار :06153244000

تلفن داخلی : 4621

شماره تماس :09168315863

اقای عیدانی روابط عمومی

 علی عیدانی

مسول روابط عمومی

شرکت / سازمان : مدیریت بنادر  ودریانوردی آبادان

تلفن محل کار : 06153244000

تلفن داخلی : 4022

شماره تماس : 09358842536

بهزاد توکلی جهرمی

فرمانده گارد و انتظامات

شرکت / سازمان : مدیریت بنادر و دریانوردی

تلفن محل کار : 06153244000

تلفن داخلی : 4114

 

پور عوض

 محمدرضا پور عوض  

معاون امور دریایی

شرکت /سازمان : مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان

تلفن محل کار : 06153244000

تلفن داخلی : 4239

شماره تماس :06153244014

 

 

 

قاسمیان

 بهروز قاسمیان

معاون امور بندری 

شرکت / سازمان : مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان

تلفن محل کار:06153244000

تلفن داخلی: 4014

شماره تماس : 06153244239

 

مصطفی قائدی


مصطفی قائدی

معاون فنی و مهندسی

شرکت / سازمان : مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان

تلفن محل کار: 06153244000

تلفن داخلی : 4013

شماره تماس :06153244013