چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸
 

تماس با مسوولین

پور عوض

 محمدرضا پور عوض  

معاون امور دریایی

شماره تماس :06153244014

قاسمیان

 بهروز قاسمیان

معاون امور بندری 

شماره تماس : 06153244239

 

 

حمید رضا ملک زاده

 حمید رضا ملک زاده 

معاون اداری و مالی

شماره تماس :0615324012

مصطفی قائدی

مصطفی قائدی

معاون فنی و مهندسی

شماره تماس :06153244013

 

ناصر سکری

ناصر سکری              

معاون طرح و توسعه

شماره تماس :06153244015

مهدی سهیم پور

مهدی سهیم پور              

رئیس اداره بندر و دریانوردی چوئبده

شماره تماس : 0615324545

فرهاد فرحیدر

 فرهاد فرحیدر

رئیس اداره بندر و دریانوردی اروندکنار

شماره تماس :09168315863