چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

تماس با مسوولین

شهرام مرتضی زاده بهبهانی

 شهرام مرتضی زاده بهبهانی

معاون امور دریایی

شماره تماس :06153244014

 

بهروز قاسمیان1

بهروز قاسمیان
معاون  امور بندری 

شماره تماس : 06153244239

 

 

حمید بنی سعید

 حمید بنی سعید

معاون اداری و مالی

شماره تماس :0615324012

مصطفی قائدی

مصطفی قائدی

معاون فنی و مهندسی

شماره تماس :06153244013

 

ناصر سکری

ناصر سکری              

معاون طرح و توسعه

شماره تماس :06153244015

ملک زاده

 حمید رضا ملک زاده

رئیس اداره بندر و دریانوردی چوئبده

شماره تماس : 09168331997

فرهاد فرحیدر

 فرهاد فرحیدر

رئیس اداره بندر و دریانوردی اروندکنار

شماره تماس :09168315863