یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶

تماس با مسوولین

شهرام مرتضی زاده بهبهانی

 شهرام مرتضی زاده بهبهانی

معاون عملیات دریایی و بندری

شماره تماس : 09166311457

حمید بنی سعید

 حمید بنی سعید

معاون اداری و مالی

شماره تماس :09169269021

مصطفی قائدی

مصطفی قائدی

معاون فنی و مهندسی

شماره تماس : 09166311989

سید کاظم موسوی جرف

 سید کاظم موسوس جرف

معاون طرح و توسعه

شماره تماس : 09166311690

حمیدرضا ملک زاده

 حمید رضا ملک زاده

رئیس اداره بندر و دریانوردی چوئبده

شماره تماس : 09168331997

فرهاد فرحیدر

 فرهاد فرحیدر

رئیس اداره بندر و دریانوردی اروندکنار

شماره تماس :09168315863